(...ВАЛЕНТНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "valentli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: двухвалентный (ikivalentli).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.131537575 M: 1 D: 1