(... МЕР)

Mürəkkəb sözlərin "... ölçən"mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: секундомер (saniyəölçən), землемер (yerölçən).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ВАЛЕНТНЫЙ) →← (... КРАТНЫЙ)

T: 0.068231579 M: 3 D: 3