АББРЕВИАТУРА

Ж abbreviatura (1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; məs.: BDU — Bakı Dövlət Universiteti, RİK — rayon icraiyyə komitəsi; 2. iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs.: kolxoz, sovxoz, komsomol).

Русско-азербайджанский словарь 

АББРЕВИАТУРНЫЙ →← АББАТСТВО

T: 0.088925957 M: 3 D: 3