(... ВОДНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin suya aidiyyətini bildirən ikinci tərkib hissəsi.

Русско-азербайджанский словарь 

(... КРАТНЫЙ) →← (... ВЕДЕНИЕ)

T: 0.080117962 M: 3 D: 3