(БОЛЬШЕ...)

Mürəkkəb sözlərin „böyük", „iri" „yekə" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: большеглазый (irigöz); большеносый (yekəburun).

Русско-азербайджанский словарь 

(БРОНЕ...) →← (БЛАГО...)

T: 0.123702109 M: 3 D: 3