(АРХИ)

1. „həddindən artıq", ifrat" mə'nasını bildirən ön şəkilçi, məs.: архиосторожный həddindən artıq ehtiyatlı; 2. mürəkkəb sözlərin əvvəlində baş ruhani vəzifələrinin adlarını bildirir, məs.: архиепископ baş yepiskop.

Русско-азербайджанский словарь 

(АСТРО) →← (АНТИ)

T: 0.106396504 M: 3 D: 3