(...ГРАФИЯ)

... qrafiya (mürəkkəb sözlərin: а) elm adını (məs.: biblioqrafiə, qeoqrafiə) və б) bir şeyin qrafik təsvir üsullarının müxtəlif növlərinin adlarını (məs: литография, типография, цинкография) bildirən ikinci tərkib hissəsi).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ОБРАЗНЫЙ) →← (...ГОЛОСНЫЙ)

T: 0.168252268 M: 3 D: 3