(...ГОЛОСНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "səsli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: двухголосный (ikisəsli); многоголосный (çoxsəsli).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.174145172 M: 1 D: 1